Diablo Player Nemesis#12481

Synchronise

View options
    Name Class Logout Damage Toughness
Season 13 HC TOKEDO Necromancer 1/23/2018 8:01 PM 898,418 30,941,200
Season 13 HC Undefined Necromancer
Season 13 HC Undefined Wizard
Season 13 HC Undefined WitchDoctor
Season 13 HC Undefined Wizard
Season 13 HC Undefined Necromancer
Season 13 HC Undefined Barbarian
Season 13 HC Undefined Necromancer
Season 12 HC SAYA Wizard 1/23/2018 8:06 PM
Season 12 HC NOMI Monk 1/23/2018 8:05 PM
Season 12 HC ALEX Necromancer 1/23/2018 8:03 PM
Season 12 HC SUUSJUDEX Necromancer 1/23/2018 8:02 PM 234 590,898
Season 12 HC THIZZFACE Necromancer 1/23/2018 8:01 PM 234 590,898
Season 12 HC AKARA Wizard 1/23/2018 7:57 PM
Season 12 HC BOJANG DemonHunter 1/23/2018 7:57 PM 3,033,350 23,117,700
Season 12 HC MAINUS Barbarian 1/23/2018 7:57 PM
Season 12 HC YACHIRU Wizard 1/23/2018 7:57 PM
Season 12 HC FOLLOWER Crusader 1/23/2018 7:47 PM
Season 12 HC MLENK Necromancer 1/23/2018 7:47 PM
Season 12 HC DEVILBOY WitchDoctor 1/23/2018 7:47 PM
Season 12 HC KONAN Wizard 1/3/2018 4:16 PM
Season 12 HC AKARA Wizard 12/20/2017 8:37 PM
Season 12 HC ALEX DemonHunter 12/20/2017 8:36 PM
Season 12 HC YACHIRU Crusader 12/12/2017 12:50 PM
Season 12 HC NOMI Monk 11/14/2017 9:28 PM
Season 12 HC BOJANG Necromancer 11/13/2017 9:36 PM
Season 12 HC HASHBROWNAK Necromancer 11/5/2017 1:47 PM
Season 12 HC DEVILBOY WitchDoctor 11/5/2017 1:42 PM
Season 12 HC SUUSJUDEX Necromancer 10/28/2017 9:53 AM
Season 12 HC BOJANG Necromancer 10/24/2017 9:58 PM
Season 11 HC KIMIMARO Necromancer 12/20/2017 8:52 PM
Season 11 HC NIHLATHAK Necromancer 10/18/2017 6:13 AM
Season 11 HC NOMI Monk 10/18/2017 6:11 AM
Season 11 HC MAYURI Necromancer 10/18/2017 6:10 AM
Season 11 HC AIZEN Wizard 10/18/2017 6:09 AM
Season 11 HC HEPHASTO Barbarian 10/18/2017 6:09 AM
Season 11 HC MIKASA Necromancer 10/8/2017 6:22 AM
Season 11 HC BISHIBOSH Necromancer 10/2/2017 6:48 AM
Season 11 HC HIDAN DemonHunter 10/2/2017 6:40 AM
Season 11 HC AKARA Wizard 9/22/2017 2:59 PM
Season 11 HC HIDAN Wizard 9/4/2017 11:20 PM
Season 11 HC OROCHIMARU WitchDoctor 9/4/2017 11:18 PM
Season 11 HC NIHLATHAK Necromancer 9/4/2017 11:17 PM
Season 11 HC NIHLATHAK Necromancer 9/4/2017 11:16 PM
Season 11 HC NIHLATHAK Necromancer 9/4/2017 11:10 PM
Season 11 HC NIHLATHAK Necromancer 8/16/2017 3:41 PM
Season 11 HC NAFIRSTZMONK Monk 8/8/2017 7:51 AM
Season 11 HC MIKASA Crusader 7/29/2017 8:06 AM
Season 11 HC Undefined Wizard
Season 10 HC NIHLATHAK DemonHunter 8/6/2017 5:14 PM
Season 10 HC HEPHASTO Barbarian 8/6/2017 5:14 PM
Season 10 HC AKARA Wizard 8/6/2017 5:14 PM
Season 10 HC OROCHIMARU WitchDoctor 8/6/2017 4:17 PM
Season 10 HC AIZEN Monk 8/6/2017 4:07 PM
Season 10 HC MAYURI WitchDoctor 5/7/2017 2:22 AM
Season 10 HC MAYURI WitchDoctor 5/7/2017 2:17 AM
Season 10 HC GHEED Barbarian 5/7/2017 2:17 AM
Season 10 HC AKARA Wizard 5/7/2017 2:16 AM
Season 10 HC AKARA Wizard 5/7/2017 2:15 AM
Season 10 AKARA Wizard 5/7/2017 2:08 AM
Season 10 HC MAYURI Wizard 4/23/2017 10:24 AM
Season 10 HC HEPHASTO Barbarian 4/22/2017 6:30 PM
Season 10 HC GHEED Barbarian 4/22/2017 6:30 PM
Season 10 HC OROCHIMARU WitchDoctor 4/22/2017 6:29 PM
Season 10 HC MAYURI Wizard 4/22/2017 6:28 PM
Season 10 HC ZETSU WitchDoctor 4/22/2017 6:27 PM
Season 10 HC AIZEN Monk 4/22/2017 6:27 PM
Season 10 HC NIHLATHAK WitchDoctor 4/22/2017 6:27 PM
Season 10 HC KAKUZU WitchDoctor 4/22/2017 6:27 PM
Season 10 HC AKARA Wizard 4/22/2017 6:27 PM
Season 10 HC NIHLATHAK DemonHunter 4/22/2017 6:27 PM
Season 10 HC RAKANISHU WitchDoctor 4/22/2017 6:26 PM
Season 10 HC MAYURI Wizard 4/22/2017 6:25 PM
Season 10 HC MAYURI Wizard 4/21/2017 2:29 AM
Season 10 HC MAYURI Wizard 4/19/2017 2:41 AM
Season 10 HC HEPHASTO Barbarian 4/19/2017 2:32 AM
Season 10 HC AKARA Wizard 4/19/2017 2:32 AM
Season 10 HC AIZEN Monk 4/19/2017 2:31 AM
Season 10 HC GHEED Barbarian 4/19/2017 2:31 AM
Season 10 HC NIHLATHAK DemonHunter 4/19/2017 2:31 AM
Season 10 HC MAYURI Wizard 4/19/2017 2:31 AM
Season 10 HC OROCHIMARU WitchDoctor 4/19/2017 2:30 AM
Season 10 HC NIHLATHAK WitchDoctor 4/19/2017 2:30 AM
Season 10 HC MAYURI WitchDoctor 4/19/2017 2:30 AM
Season 10 HC ZETSU DemonHunter 4/11/2017 6:40 PM
Season 10 HC AKARA Wizard 4/10/2017 6:43 PM
Season 10 HC RAKANISHU WitchDoctor 4/5/2017 2:50 AM
Season 10 HC Undefined DemonHunter
Season 10 HC MAYURI WitchDoctor
Season 10 HC AKARA Wizard
Season 10 HC MAYURI WitchDoctor
Season 9 HC RAKANISHU Monk 1/28/2017 1:09 PM
Season 9 HC AIZEN Monk 1/28/2017 12:48 PM
Season 9 HC ZETSU Monk 1/28/2017 12:48 PM
Season 9 HC KAKUZU DemonHunter 1/28/2017 12:43 PM
Season 9 HC KENPACHI Barbarian 1/28/2017 12:33 PM
Season 9 HC KISAME Crusader 1/28/2017 12:33 PM
Season 9 HC HEPHASTO Barbarian 1/28/2017 12:31 PM
Season 9 HC MIKASA DemonHunter 1/28/2017 12:30 PM
Season 9 HC MAYURI Crusader 1/28/2017 12:30 PM
Season 9 HC KONAN DemonHunter 1/10/2017 5:12 AM
Season 9 HC NIHLATHAK Monk 1/10/2017 5:11 AM
Season 9 HC NEMU Monk 1/10/2017 5:01 AM
Season 9 HC HIRUZEN Monk 12/30/2016 1:11 PM
Season 9 HC AIZEN Monk 12/22/2016 1:20 PM
Season 9 HC Undefined Monk
Season 9 HC Undefined Monk
Season 8 HC RAKANISHU Monk 12/22/2016 1:32 PM 134,996 29,481,100
Season 8 HC YACHIRU Wizard 11/4/2016 12:49 AM 1,255,270 13,737,000
Season 8 HC MAYURI Monk 11/3/2016 1:50 PM 522,868 12,891,100
Season 8 HC MIKASA Monk 10/15/2016 4:18 AM 1,240,650 14,499,700
Season 8 HC Undefined Wizard
Season 7 HC MIKASA DemonHunter 7/22/2016 5:01 PM
Season 6 HC YACHIRU Crusader 7/22/2016 6:46 PM
Season 6 HC NEMESIS Monk 7/22/2016 5:53 PM 40,382 33,592,800
Season 6 HC HEPHASTO Monk 7/22/2016 5:03 PM 1,225,700 12,261,100
Season 6 HC DRAKO DemonHunter 4/26/2016 11:08 AM 1,854,050 17,223,600
Season 6 HC Undefined Wizard
Season 6 HC Undefined Wizard
Season 5 Undefined WitchDoctor
Season 5 HC YACHIRU Crusader
HC RAKANISHU WitchDoctor 1/23/2018 8:12 PM
HC ZETSU Necromancer 1/5/2018 8:15 AM 1,410,500 51,707,500
HC KONAN DemonHunter 12/20/2017 8:44 PM
HC HIDAN DemonHunter 1/28/2017 12:29 PM
HC KONAN DemonHunter 12/22/2016 1:22 PM
HC MIKASA DemonHunter
HC Undefined Crusader
Undefined DemonHunter
HC Undefined Wizard
HC ZETSU DemonHunter 1/12/2018 1:23 AM
HC NOMI WitchDoctor 10/18/2017 6:16 AM
HC HIDAN Crusader 8/6/2017 5:14 PM
HC NIHLATHAK Necromancer 7/3/2017 1:04 AM
HC ZETSU Monk 12/22/2016 1:35 PM
HC HEPHASTO Wizard 12/22/2016 1:24 PM
HC AKARA DemonHunter 7/22/2016 5:53 PM