Diablo Player Polgara#6230

Synchronise

View options
    Name Class Logout Damage Toughness
Season 15 HC LancerHC Necromancer 11/19/2018 1:20 PM 683,923 15,352,500
Season 15 NecTrainee Necromancer 11/19/2018 12:43 PM 1,046,230 14,849,400
Season 15 HC BuddhaCups Monk 11/19/2018 12:41 PM 1,965,970 42,375,100
Season 15 HC TaurielHC DemonHunter 11/19/2018 12:39 PM 1,341,540 20,264,500
Season 15 HC BuddhaCups Monk 9/8/2018 7:25 PM
Season 14 InukaSC Necromancer 9/8/2018 7:36 PM
Season 14 HC Undefined DemonHunter
Season 14 HC Undefined Monk
Season 14 HC Undefined Necromancer
Season 14 HC Undefined WitchDoctor
Season 14 HC Undefined Monk
Season 13 JingleBELL Monk 11/19/2018 2:29 PM 2,523,640 41,039,000
Season 13 HC CrixusHC DemonHunter 5/6/2018 2:25 AM 1,594,610 28,903,500
Season 13 YakultSC DemonHunter 5/6/2018 1:24 AM
Season 13 HC Freya Monk
Season 12 HC RozNatHC Necromancer 5/6/2018 3:47 AM 424,465 6,348,010
Season 12 HC EnyaHC DemonHunter 1/25/2018 7:47 PM
Season 12 HC ThirdBells Monk 1/25/2018 7:46 PM
Season 12 HC Maui Barbarian 1/25/2018 7:45 PM
Season 12 HC Gannicus Barbarian 1/21/2018 12:06 PM
Season 12 TestBarb Barbarian 1/21/2018 12:02 PM
Season 12 Beldaren Wizard 12/26/2017 12:29 PM
Season 12 HC MoanaHC DemonHunter 12/26/2017 12:29 PM
Season 12 HC BubbleHC Wizard 12/26/2017 12:28 PM
Season 12 HC SisterQ WitchDoctor 12/14/2017 1:34 PM
Season 12 HC JingleXmas Monk
Season 11 HC Undefined WitchDoctor
Season 10 HC Undefined Barbarian
Season 9 HC Lagertha WitchDoctor 9/14/2018 3:42 AM 1,712,490 22,225,000
Season 9 HC Undefined Wizard
Season 9 HC AliciaHC DemonHunter
Season 9 HC Undefined WitchDoctor
Season 8 HC PolgaraHC Wizard 10/17/2016 2:13 PM 1,393,160 18,938,500
Season 8 HC Undefined DemonHunter
Season 7 HC Undefined Wizard
Season 7 HC Undefined Wizard
Season 6 HC Undefined WitchDoctor
Season 6 HC Undefined Wizard
Season 6 HC Undefined Wizard
Season 5 HC Undefined Barbarian
Season 2 HC Cookies DemonHunter 11/19/2018 4:55 PM 844 29,773,400
Season 2 HC Undefined Barbarian
Season 1 HC Undefined DemonHunter
HC EvokeHC Wizard 11/19/2018 10:30 PM
HC PetLovers WitchDoctor 11/19/2018 7:43 PM 2,191,180 23,276,800
HC LunarHC Barbarian 11/19/2018 7:29 PM
HC BelleHC Monk 11/19/2018 2:28 PM 2,817,550 41,779,000
HC NatRoz Necromancer 11/19/2018 2:26 PM 2,445,630 37,491,600
HC MistyHC DemonHunter 1/25/2018 7:45 PM
HC VapourHC WitchDoctor 11/18/2016 12:29 PM 1,577,160 25,806,800
HC Undefined DemonHunter
HC Susanoo WitchDoctor 11/19/2018 7:43 PM 2,066,260 22,225,600
HC GannicusHC DemonHunter 11/19/2018 12:41 PM 3,140,800 54,546,300
Misty DemonHunter 9/13/2018 10:44 PM
HC CrixusHC Monk
HC Cookies DemonHunter
HC HelloKitty DemonHunter
HC PlayDohQueen Barbarian
HC MissyBigFoot Barbarian
HC Windy Barbarian
HC Breeze Barbarian
HC 天怒 Monk
HC QueenCobra WitchDoctor